۱۳۹۰ مهر ۲۰, چهارشنبه

خزان

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است
باد خنک از جانب خوارزم وزان است
آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است
گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است
منوچهری دامغانی

۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه

Thanks, Steve

Thanks, Steveجهان در بدرقه نابغه اش یکصدا میگوید 

۱۳۹۰ مهر ۱۰, یکشنبه

تراژدی رومئو و ژولیت دنیای مدرن

هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جريده عالم دوام ما

Tragedy of modern day Romeo and Juliet: The lovers driven to suicide by Iranian regime that threw them in jail for being friends with a human rights activist